Dvodnevni seminar i trening

Javni nastup
ili kako da osvojite publiku i kako da ovladate ciljnim javnostima?

Agencija za odnose s javno规u, marketing i konsalting PRAGMA, organizuje dvodnevni trening - seminar "JAVNI NASTUP ili kako da osvojite publiku i kako da ovladate ciljnim javnostima".

Kome je seminar namenjen?

 • ljudima iz sveta biznisa, menad緀rima za odnose s javno规u, portparolima, odnosno onima koji naj鑕规e nastupaju u javnosti, prvenstveno u medija masovnog komuniciranja;

 • predstavnicima sportskih i institucija kulture, udru緀nja gra餫na i nevladinih organizacija;

 • politi鑑rima - funkcionerima lokalne i dr綼vne uprave koji 緀le da unaprede svoj nastup u javnosti;

 • svima onima koji nameravaju da se kandiduju na slede鎖m parlamentarnim i lokalnim izborima...

﹖a PRAGMA obezbe饀je?

Za polaznike radionice obezbe餰ni su savremeni programski sadr綼ji, pisani materijali (skripte), mentorski rad i kreativne radionice.

Program seminara JAVNI NASTUP

 • proces komuniciranja, proces politi鑛og komuniciranja:

  • politi鑛a komunikacija
  • informisanje
  • odnosi s javno规u
  • marketing
  • propaganda
  • spinovanje
  • indoktrinacija

 • osnove odnosa s javno规u:

  • definisanje odnosa s javno规u, uloga PR slu綽e, definisanje identiteta i imid綼 (li鑞i identitet i imid, identitet i imd organizacije)
  • definisanje ciljnih javnosti, interne i eksterne javnosti, akcenat na odnose s eksternim javnostima - lokalnom zajednicom, investitorima, poslovnim partnerima, konkurencijom, saradnicima, medijima (箃ampa, radio, TV) i novinari kao pojedinci

 • neverbalno komuniciranje:

  • prednosti poznavanja neverbalnih "trikova" u komunikaciji tokom javnog nastupa, upoznavanje sa osnovnim 鑙niocima i elementima neverbalnog komuniciranja: kontakt o鑙ma, izraz lica, polo綼j tela, telesni kontakt, pokrete tela; stav, hod, pogled, dr綼nje, glas, dikcija, govor, retorika, dr綼nje govora, gestovi, mimika
  • tema 鎒 biti obra餰na i kroz kreativnu radionicu

 • prakti鑑n pristup javnom nastupu:

  • nastup u medijima, nastup na javnim skupovima, okruglim stolovima, tribinama; za svaki javni nastup primenjuju se ne箃o druga鑙ji i specifi鑞iji kriterijumi, koji se ujedno mogu kombinovati i usvojiti za sve vrste javnog nastupa
  • poslovno komuniciranje, protokol, profesionali imid, poslovni izgled, poslovno pona筧nje, bonton, ve箃inu prezentacije ideje o kojoj se govori i koju 緀lite preneti javnosti
  • pitanja i odgovori tokom diskusije, tj. tokom govora i obra鎍nja ciljnoj javnosti, argumentacija i potkrepljivanje 鑙njenicama teme o kojoj govorite
  • uve綽avanje govora, priprema govora, osloba餫nje od treme pred nastup, specifi鑞osti nastupa u medijima u odnosu na ostale vrste javnog nastupa
  • tema 鎒 biti obra餰na i kroz kreativnu radionicu: brifovanje za nastup u konkretnim emisijama

Tokom seminara "na鑕鎒te" ve鎖nu tema neophodnih za efikasan javni nastup

Izbor medija koji najefikasnije odgovara va筰m potrebama; Intervju u medijima i PR-u; Razli鑙ti tipovi i vrste voditelja na TV i radiju; Po緀ljno pona筧nje u studiju; Kultura poslovnog odevanja: obla鑕nje za TV - studio; Prevazila緀nje problema "nepripremljenog voditelja"; Gestovi, mimika, pokreti govornika u TV - studiju; Odnos prema voditelju koji nema (ili ste vi uvereni da nema) dobre namere; Zna鑕nje i standardi neverbalne komunikacije; Razvijanje govorne kulture; Principi uve綽avanja glasa; Kako da se izborite sa tremom; Govor na skupu / sastanku (na mestu ili za govornicom); Okrugli sto sa vi筫 u鑕snika; Psiholo筴e pripreme govornika; Fizi鑛e pripreme govornika; Bonton u TV / radio studiju; Poslovni bonton na stru鑞om skupu, proslavi, manifestaciji, u radosti i 綼losti...; Izgra餴vanje originalnog sopstvenog stila govorni箃va i javnog nastupa

Pla鎍nje

Cena u鑕规a na seminaru JAVNI NASTUP neto 12.900 dinara. Za vi筫 polaznika iz jedne organizacije obezbe餰n je popust. Mogu鎒 pla鎍nje u ratama.

Ko su predava鑙?

Predava鑙 su eksperti za PR, marketing, psihologiju i medije, kao i univerzitetski profesori i poznati novinari, sa liste predava鑑 Trening radionice za PR koju, od 2000. godine, organizuje agencija "Pragma".

Kontakt

"Pragma"
Francuska 14
Beograd
tel. 3234-439
www.pragma.rs
office@pragma.rs
treningradionica@pragma.rs