Kanali komunikacije korporativnog identiteta


31. maj 2006.

 

Rukovodstvo kompanije mo緀 u odre餰nom trenutku proceniti da je korporativni identitet bitnije saop箃iti internoj, a u nekom drugom, eksternoj javnosti. Bez obzira na to, mehanizmi komunikacije su isti tj. ukoliko kompanija 緀li da svi ispravno shvate njen identitet mora ga efikasno predstaviti.

Jedno od naj鑕规e kori规enih sredstava komunikacije jesu masovni mediji preko kojih se mo緀 sti鎖 do najve鎒g broja javnosti u najkra鎒m periodu. Reklamna poruka bi trebalo da bude jedinstvena (npr. prilikom promene imena firme) mada se u praksi de筧va da organizacioni delovi imaju svoje reklamne bud緀te i da oni 筧lju razli鑙te poruke. Naj鑕规e se to doga餫 kod velikih maloprodajnih sistema. Na primeru akvizicije Delta banke od strane Banke Inteza vidi se koliko je bilo bitno u 箃o kra鎒m vremenu predstaviti javnosti novi brend. Bilo je potrebno promeniti sve elemente vizuelnog identiteta (svetle鎒 reklame na ekspoziturama, reklamni bilbordi, 箃ampane publikacije, Internet sajt i drugo). U protivnom klijenti bi bili u nedoumici 箃a se stvarno desilo.

Problem centralizovanog ure餴vanja se javlja i kod 箃ampanih materijala organizacije. U velikom firmam se sve 鑕规e jedna osoba imenuje da prati doslednost publikovanih materijala. Veliku podr筴u ostvarenju ovog cilja daje knjiga grafi鑛ih standarda u kojoj se do detalja opisuje na鑙n upotrebe korporacijskih simbola kao 箃o su logotip, za箃itni znak, slogan i drugo. Ne manje bitne su i interne novine koje imaju zadatak da do svih zaposlenih prenesu poruke korporativnog identiteta.

Jedan od najbitnijih kanala komunikacije je i direktna komunikacija zaposlenih. Ona se mo緀 odvijati kroz formalne (sastanci, brifinzi, kolegijumi) i neformalne (glasine i sl) kanale komuniciranja. Ukoliko se ovi procesi uspe筺o sprovedu na nivou interne komunikacije velika je verovatno鎍 da 鎒 i do eksternih javnosti do鎖 pravi identitet organizacije.

Komunikacijski plan se 鑕sto defini筫 kao podr筴a elementima marketing miksa, 鑥veno "4P" (engl. Price, Product, Promotion, Place tj. cena, proizvod, promocija i distribucija). Samo izbalansiranim pristupom svakom od ova 鑕tiri elementa mogu se posti鎖 odgovaraju鎖 rezultati. Cena sama po sebi komunicira sa potro筧鑙ma tj. njome se 緀li pozicionirati proizvod ili usluga u odnosu na konkurenciju. Moderan dizajn proizvoda, njegova pobolj筧nja i na鑙n na koji se predstavlja svakako 鎒 privu鎖 veliki broj zainteresovanih kupaca. Promocija treba da bude kombinacija nekoliko elemenata od kojih su najbitniji ogla筧vanje, direktni marketing, propaganda. Kanali distribucije tj. prodaje proizvoda mogu pomo鎖 ali ako se pogre筺o izaberu i odmo鎖.

Kako bi se dugoro鑞o odr綼o korporativni imid koji odgovara njegovom identitetu potrebno je pri izradi komunikacionog plana povesti ra鑥na o nekoliko stvari. Treba da se odredi koji je cilj saop箃avanja korporativnog identiteta. Da li se na primer 緀li pobolj筧nje postoje鎒g imid綼. Zatim moramo definisati javnosti ka kojima 緀limo da uputimo poruku i da ih istovremeno klasifikujemo prema stepenu va緉osti. Iako 緀limo da kroz komunikacijski plan propustimo jedinstvenu poruku mo綿a 鎒 se nekad javiti potreba za razli鑙tim porukama za razli鑙te javnosti. To ne zna鑙 da 鎒 ista poruka biti razli鑙to interpretirana ve da 鎒 se odre餰ne poruke plasirati do odre餰nih javnosti. Nakon toga sledi izbor komunikacijskih kanala. Cilj nam je da na筧 poruka do餰 na pravo mesto, neizmenjena i po najni緊j ceni ko箃anja. Mo緀 biti veoma va緉o i vreme kada 鎒 se po鑕ti sa plasiranjem poruka korporativnog identiteta. Dilema je i da li samostalno plasirati poruke ili anga緊vati eksperte van organizacije. Nije redak slu鑑j da se ovo radi kombinovano. Kada se sve ovo defini筫 pristupa se realizaciji komunikacijskog plana korporativnog identiteta.

19. jul 2006. u 14:31:36 zorica:

Zasto nemate vise autora?
12. avgust 2006. u 15:47:32 Petar Benke:

Evo imamo novi tekst Dragane Lalovi, diplomiranog politikologa za novinarstvo i komunikologiju na temu PR-a i novinarstva
15. avgust 2007. u 06:33:24 Bojana:

Pomozite mi na temu '' Znacaj i uloga imidza u sportskom biznisu" - literaturom , sajtovima ili nekim dobrim tekstovima
20. oktobar 2007. u 22:21:17 Sopov Laze:

Dobro vecer , gospodine. Vi pisuvan od grad Veles , R.Makedonija. Momentalno sum vo zavrsna faza od iztabotkata na mojot magisterski trud na tema "Marketing istrazuvanje vo funkcija na podobro pazarno pozicioniranje na trgovskite pretprijatija". Vo eden del pisuvam i za israzuvanjeto na imidzot na kompaniite. Gi procitav vasite tekstovi povrzani za identitetot i imidzot. Navistina se odlicni. Dokolku imate nesto povece napisano a e povrzano za imidzot , bi vi bil krajno blagodaren ako mi preporacate kade toa i mozam da go najdam.

Pozdrav ,

Laze Sopov , Veles , Makedonija

Dodajte va komentar | Podelite na Fejsbuku